Slik var tribunemøtet 17.06.2024

Den 17. juni 2024 ble det arrangert tribunemøte på Brann stadion med cirka 150 deltagere. Leder i Bataljonen, Erlend Vågane, åpnet møtet.

 1. Arbeid for lovlig pyro

Morten Talhaug orienterte om arbeidet med å få til en lovlig ordning for pyroteknikk i norsk fotball. Her er hovedpunktene:

 • Pyro er fortsatt ulovlig på norske tribuner og har vært det siden 2019
 • Prosjektet "Trygge rammer" arbeider for trygg bruk av pyro og er støttet av hele Fotball-Norge. NFF har sendt en søknad til Justisdepartementet for å få dispensasjon fra pyroforskriften slik at det skal gå an å bruke pyro på fotballkamper innenfor noen rammer
 • Internjustis i Bergen: Bataljonen, tribunemiljøene og Brann jobber sammen om en felles handlingsplan for hvordan pyro bør håndteres lokalt på stadion. Bruk av pyro skal blant annet kun utføres av kompetente personer og med trygg avstand til mennesker som befinner seg rundt

 

 1. Forbedringsarbeid i tifogruppen

Kristian Einarsen - leder for Tifo Bergen - informerte om viktige endringer som er gjort i tifogruppen:

 • Tifogruppen har et stort potensial, men trenger bedre struktur på planlegging og gjennomføring
 • Det er derfor gjort en omstrukturering av gruppen med ny leder, nestleder og spesifikke undergrupper (design, økonomi/materiell, gjennomføring)

 

 1. Utvidelse av ståfelt på kortsiden

Erlend Vågane informerte om status for arbeidet med å utvide ståtribunen:

 • Den klare ambisjonen vår er å utvide ståtribunen på Frydenbøtribunen slik at det blir et like stort ståfelt på nedre del som på øvre del, altså en dobling av dagens ståtribune. Målet er å få dette på plass til sesongstart 2025 (se bilde under)
 • Planen inkluderer montering/demontering av seter for Europakamper. Slik at alle felt kan brukes, selv med utvidelse av ståfelt
 • Det langsiktige målet fra Bataljonens side er at hele tribunen skal være ståtribune
 • Det er opprettet en prosjektgruppe som blant annet skal utarbeide nytt tribunekart, informasjonsmateriell om tribunen, nytt capotårn, samt en langsiktig strategi for hvordan tribunen skal utvikles over tid
 • Arbeidet med løsninger og hvordan det skal kommuniseres må ferdigstilles før partoutkort-salget starter rundt oktober 2024

  

 1. Hoveddiskusjon: Hvordan bør et (eventuelt) nytt ståfelt bli?

Det var mange og godt forberedte innlegg under diskusjonen. Som forventet dreide de fleste innleggene seg om tromme. Under er en oppsummering av de viktigste innspillene fra debatten:

Forventninger til de på feltet

 • Alle ønsker at de som benytter ståtribunen(e) skal være med og bidra til god stemning. Det skal da være lett for nye å delta og integreres i miljøet. Det ble sagt at det ikke alltid er enkelt å finne sin plass i miljøet

 

Tromme som virkemiddel

 • Som man kunne forutse var det delte meninger i salen om bruk av tromme
 • Motstanderne av tromme mente at trommer bryter med Branns tribunekultur og frykter at det kan endre stemningen negativt. De foretrekker bruk av capo og megafoner. Det ble også nevnt fra motstandere at å ikke ha tromme, er den siste delen av den tradisjonelle supporterkulturen rundt Brann etter mange endringer over tid
 • Det ble fremholdt at et konkret antall mennesker kom til å flytte fra Frydenbø dersom det ble innført tromme. Mange av disse var imidlertid innstilt på å flytte inn på øvre Store Stå når ståfeltet blir utvidet og det ikke blir innført tromme, slik at de aktivt syngende blir mer samlet i midten av tribunen
 • Tilhengerne argumenterte for at en tromme kan forbedre takten og samspillet på tribunen. Det kan hjelpe forsangere og skape bedre stemning. I tillegg ble det av flere understreket at tromme er en del av den tribunekulturen de fleste unge trekker mot, noe også oppblomstringen av ultrasgrupper rundt breddeklubber viser
 • Fra tilhengersiden ble det også understreket at en tromme ikke skulle ødelegge det bergenske særpreget som er på tribunene, og at intensjonen tvert imot er å utvikle en særbergensk måte å bruke tromme på, med blant annet skarptromme
 • Det kom forslag om å vente med eventuell innføring av tromme til vi har testet et utvidet ståfelt og evaluert om det fungerer etter hensikten. Et nytt tribunemøte neste år kan evaluere om omorganiseringen av tribunen har gitt effekten vi ønsker, eller om det behov for tromme likevel
 • Noen foreslo å prøve mer intens bruk av tydelige tegn fra capo for å sette takten
 • Det var og et ønske om samarbeid og dialog for å finne en løsning som ivaretar både tradisjon og behov for fornyelse

 

Flaggkultur og samarbeid mellom tribunedeler

 • Det ble ytret ønske om samarbeid og sterkere integrasjon mellom ulike deler av tribunen
 • Det ble også nevnt på møtet at det kan være vanskelig å komme med innspill underveis i kampene.

 

Bataljonen takker alle som deltok og ser frem til fremtiden. Heia Brann!